PLANOWANIE STRATEGICZNE

TŁO PROJEKTU 
„Myśląc o strategii zastanawiasz się, co się może wydarzyć w przyszłości. Strategia do dopasowywanie aktywności firmy do tego, co się wydarzy w przyszłości. Strategia to wizualizacja przyszłości”

Rosnąca ilość  dostępnych informacji, silna konkurencja, zmiany technologiczne i zmieniające się oczekiwania klientów  to świat, w którym funkcjonują wszystkie firmy. Podejmowane decyzje powinny wynikać z analizy otoczenia, umiejętności przewidywania i skutecznego planowania – na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.  Firma, która działa w oparciu o przemyślany plan strategiczny, ma  jasne cele i spójną strategię, wygrywa walkę konkurencyjną, efektywnie wykorzystując  zasoby oraz możliwości rynkowe.
 
DLA KOGO

 • Dla  osób,  które  mają za zadanie opracować plan strategiczny organizacji 
 • Dla tych, którzy koordynują lub są włączeni w proces planowania strategicznego 
 • Dla osób, od których oczekuje się umiejętności spojrzenia na firmę w szerokim, strategicznym kontekście 

CEL SZKOLENIA
Poznanie procesu opracowywania planu strategicznego oraz omówienie etapów planowania, technik i narzędzi wspomagających ten proces.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Samodzielnie opracować  plan strategiczny dla firmy lub departamentu
 • Zbierać i analizować  informacje o  otoczeniu  oraz wyciągać  wnioski wpływające na strategię firmy
 • Rozumieć jak ocenić zasoby firmy w kontekście możliwości rynkowych
 • Opracować  odpowiednią strategię  i  działania taktyczne
 • Praktycznie wykorzystać dostępne modele, narzędzia i techniki 
 • Przedstawiać argumenty i uzasadniać rekomendacje ich wdrożenia

FORMUŁA

 • Program odwierciedla podejście do myślenia o biznesie reprezentowane przez  the Chartered Institute of Marketing, wiodacą organizację marketingową w Europie, i prezentuje poszczególne kroki w planowaniu strategicznym. 
 • Uczestnicy opracowują strategię firmy przedstawionej w case study. Podejście takie pozwala zrozumieć logikę i etapy planowania strategicznego  oraz wykorzystać  rekomendowane modele i schematy już w trakcie zajęć.
 • Proces analizy i planowania ma odniesienie do rzeczywistości i jest mocno osadzony w realiach ekonomicznych.
 • Szkolenie jest interaktywne,  większość czasu uczestnicy pracują  w małych zespołach i wymieniają  poglądy.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe.
 • Maksymalna liczba uczestników: 18 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku.

PROGRAM SZKOLENIA
 

 • Rozpoczęcie
  • program, oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
  • wymiana poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie planowania strategicznego
 • Zasadność budowania strategii
  • analiza sukcesów i porazek organizacji biznesowych
  • skutki właściwych i nieracjonalnych decyzji
 • Strategia i  planowanie strategiczne
  • wizja i misja, wartości, perspektywa strategiczna
  • logika procesu planowania strategicznego
  • korelacja celów i działań
  • struktura planu strategicznego (piramida strategiczna)
 • Prezentacja case study
 • Sesja analityczna
  • analiza otoczenia, czynników makroekonomicznych  i trendów
  • analiza  otoczenia wewnętrznego:  konkurentów, interesariuszy, dostawców  
  • analiza potencjału firmy, struktury organizacyjnej i kultury
  • określenie potencjału rynku - poznanie oczekiwań i potrzeb klientów oraz ryzyk zakupowych
  • szukanie najlepszych wzorców (benchmarking)
 • Zebranie kluczowych informacji i wniosków do opracowania strategii
  • podsumowanie procesu analizy i diagnoza (model SWOT)
 • Opracowanie wizji  i misji firmy
  • metodyka i wytyczne
  • przykłady i inspiracje
 • Ustalenie celów
  • cel biznesowy i cele strategiczne (model SMART)
  • korelacja celów
 • Sesja kreatywna - budowa strategii
  • rekomendowane działania w odniesieniu do wniosków z analizy 
  • wskazanie kierunków strategicznych  
  • określenie priorytetów strategicznych (matryca priorytetyzacji)
  • wyznaczanie wskaźników efektywności  (KPIs)
  • metody kontroli działań
 • Prezentacje opracowanych strategii 
  • wykorzystanie modelu piramidy strategicznej
  • dyskusja, informacja zwrotna
 • Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, zaangażowania w proces analityczny, dyskusje i rekomendacje. Powyższa propozycja programowa nie jest ostateczna – ta zawsze powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników, oczekiwań klienta i ostatecznym ustaleniu celów szkolenia. Poszczególne moduły czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone.

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl