SZTUKA PROWADZENIA EFEKTYWNYCH SPOTKAŃ

TŁO PROJEKTU
Efektywne wykorzystanie czasu na spotkaniu jest elementem dobrej organizacji pracy i skutecznej komunikacji. Dobrze prowadzone spotkania odgrywają ważną  rolę w budowaniu zespołów,  relacji wewnątrz firmy jak i komunikacji z klientami. Jednocześnie  stwarzają  możliwość  wymiany informacji, umożliwiają podsumowanie  osiągnięć  i  planowanie przyszłych działań. Źle prowadzone spotkania  są nudne,  stresujące i uznawane za stratę czasu.
 
DLA KOGO
Dla wszystkich  osób, które prowadzą lub uczestniczą w spotkaniach i chcą, aby były one dobrze zorganizowane, ciekawe a przede wszystkim osiągały zakładane cele.
 
CEL SZKOLENIA

 • Poznanie zasad organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań angażujących uczestników
 • Doskonalenie umiejętnosci komunikacji na spotkaniach

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Dokonać właściwego doboru uczestników spotkania
 • Ustalić cel i agendę oraz miejsce spotkania
 • Właściwie przygotować materiały przed spotkaniem
 • Opracować materiały na spotkanie (prezentacje, środki audiowizualne, materiały graficzne)
 • Zastosować  techniki komunikacyjne wzmacniające aktywność uczestników
 • Stosować różnorodne metody i sposoby komunikacji

FORMUŁA

 • Szkolenie ma charakter warsztatów, jest interaktywne  i mocno angażuje uczestników.
 • Uczestnicy pracują indywidualnie i w małych zespołach, wykonują ćwiczenia w odniesieniu do konkretnych sytuacji biznesowych i własnych doświadczeń zawodowych. Podejście takie pozwala  szukać rozwiązań problemów oraz ćwiczyć rekomendowane techniki  już w trakcie zajęć.
 • Teoria, przedstawiona  w formie  krótkich prezentacji, jest  poparta przykładami z praktyki,  literatury biznesowej, filmami. Wykorzystane są też testy i kwestionariusze.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Rozpoczęcie
  • program, oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
  • wymiana poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań 
 • Wprowadzenie do tematyki spotkań
  • zasadność organizacji spotkania, definicja spotkania, terminologia
  • charakterystyka różnych typów spotkań i ich cele
  • rola, zadania i odpowiedzialność organizatora spotkania
  • fazy pracy nad spotkaniem  
 • Przygotowanie spotkania
  • wyznaczanie terminu: uwarunkowania, ograniczenia 
  • okreslenie celu spotkania i kryteria doboru uczestników
  • opracowanie i zakomunikowanie uczestnikom agendy spotkania
  • wybór  miejsca spotkania: uwarunkowania, kryteria
  • przygotowanie uczestników do spotkania, dystrybucja materiałów 
 • W trakcie spotkania
  • aranżacja miejsca, niezbędny sprzęt
  • rozpoczęcie spotkania
   • wystąpienie organizatora spotkania - cel, zawartość,
   • ustalenie z uczestnikami zasad i reguł przebiegu spotkania
   • włączenie uczestników: wyznaczenie ról i odpowiedzialności 
   • omówienie postępu prac
  • realizacja agendy spotkania
   • techniki motywowania uczestników do działania  oraz budowanie dobrej atmosfery
   • wyjaśnienie pojęć, sztuka rzeczowej dyskusji
   • zasady tworzenia notatek w trakcie spotkania (minutes)  - sprawdzone metody, layout
  • techniki aktywizowania  uczestników
   • trudni uczestnicy i sposoby postępowania z nimi
   • waga kultury debaty i merytorycznej dyskusji, zabójcze frazy
  • zakończenie spotkania - przedstawienie planu działania, podjętych decyzji
  • podsumowanie spotkania - ocena osiągnięcia celu,  ocena pracy moderatora i uczestników
 • Po spotkaniu
  • dystrybucja  podsumowania spotkania i dalsze kroki
 • Zagadnienia  wspomagające
  • techniki aktywnego słuchania (pytania, parafrazy, podsumowane etc)
  • metody prezentacji problemów
  • techniki argumentacji
  • trudne sytuacje na spotkaniu
  • przyczyny nieudanych spotkań
  • materiały i narzędzia przydatne na spotkaniu
  • wybrane zagadnienia z obszaru sztuki prezentacji (przyciąganie uwagi słuchaczy, zyskania wiarygodności, zarządzanie emocjami, wykorzystanie głosu i języka ciała)
 • Zakończenie szkolenia
  • ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia
Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl