ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

TŁO PROJEKTU 
Współczesne organizacje biznesowe coraz bardziej ograniczają zarządzanie funkcyjne na rzecz zarządzania projektowego i procesowego. Menedżerowie, którzy świetnie sobie radzą w środowisku funkcyjnym, niekoniecznie sprawdzają się w projekcie i w procesie, które wymagają innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.
 
DLA KOGO
Szkolenie jest przeznaczone dla  osób, które kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektu. Jest skierowane do tych, którzy chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu .
 
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przegląd i rozwój kompetencji menedżerów zarządzających projektami, a tym samym przygotowanie uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej.
 
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

  • Zdefiniować cel i zakres projektu
  • Zbudować zespół projektowy i efektywnie nim kierować
  • Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników
  • Opracować  dokumentację projektową
  • Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów
  • Zarządzać komunikacją w projekcie
  • Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu
  • Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt

IDEA PROGRAMOWA I FORMUŁA

  • Warstwa merytoryczna programu zbudowana jest w oparciu o metodologię PMI, dodatkowo wzbogaconą o sprawdzone w biznesie kompendium dobrych praktyk projektowych.
  • Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i  koncentruje się na efektywnych taktykach, technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc uczestników poprzez to instrumentarium chronologicznie,  symulując przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study. Program unika podejścia akademickiego tj. podziału na sesje tematyczne i omawiania zagadnień w oderwaniu od procesu projektowego.
  • Program odwołuje się do doświadczenia uczestników, co pozwala zogniskować pracę wokół ich indywidualnego sposobu pracy, który wymaga rozbudowania o skuteczne rozwiązania i narzędzia oraz wyeliminowania mniej skutecznych standardów pracy i zachowań.
  • Szkolenie jest  interaktywnym warsztatem z udziałem uczestników do 80% czasu.
  • Program przebiega według następującej dynamiki: 
    • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
    • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
    • ćwiczenie nowych taktyk i technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność).
  • Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują:
    • komplet dokumentacji projektowej zgodnej ze standardami PMI (gotowe wzorce, arkusze, karty,  etc)
    • materiały pomocnicze  poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Szkolenie dwudniowe.
  • Maksymalna liczba uczestników:  18 osób
  • Prowadzone po polsku i po angielsku

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Rozpoczęcie szkolenia

  • sprawy organizacyjne -  program; oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
  • przegląd opinii uczestników dotyczących  zarządzania projektem  

2.  Logika myślenia projektowego

  • zarządzanie funkcyjne a projektowe
  • ćwiczenie otwierające, które pozwala zrozumieć źródło niepowodzeń i pułapek w pracy projektowej

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami

  • definicja i cechy projektu, terminologia
  • kluczowe etapy projektu i cykl życia projektu ( narzędzie do zarządzania projektami i ich etapami w organizacji)
  • 2 style zarządzania projektem
  • definicja sukcesu projeku

4. Koncepcja projektu

  • analiza pomysłu na projekt, uzasadnienie biznesowe 
  • rozpoczęcie projektu

5. Kluczowe osoby w projekcie

  • Lider projektu:
    • rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności
    • definicja skutecznego lidera projektu
    • kluczowe zasoby, którymi rozporządza lider i strategie zarządzania nimi (trójkąt zasobów projektowych)
  • Zespół projektowy:
    • zadania,  skład, role w zespole  – planowanie i analiza
    • fazy budowy zespołu projektowego (według modelu Tuckmana)
    • charakterystyka skutecznego zespołu projektowego
  • Sponsor
    • rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego sponsora
    • zarządzanie sponsorem
  • Interesariusze
    • definicja,  identyfikacja interesariuszy i zarządzanie interesariuszami
    • ocena  zaangażowania interesariuszy w oparciu o ustalone kryteria
    • identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu
    • sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji od uzytkowników

6.  Cel projektu

  • potrzeby rozpoznane poprzez badania, analizy i wywiady a cel projektu
  • określenie celu projektu (model SMART)
  • cel jako wskaźnik do oceny projektu

7. Karta projektu oraz uzyskanie akceptacji decydentów

  • definicja, rola i zastosowanie dokumentu
  • zawartość – kluczowe parametry
  • taktyki uzyskania akceptacji decydentów dla karty projektu

8. Planowanie projektowe

  • metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu
  • struktura podziału pracy, kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań
  • harmonogram projektu ( diagramu GANTT, PERT, scieżka krytyczna)
  • określanie zasobów w projekcie
  • budżetowanie projektu 

9.  Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

  • definicja ryzyka i identyfikacja ryzyk
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie, minimalizacja ryzyk
  • wycena ryzyka
  • plan awaryjny, definicja i cel, zasady i metody przygotowania

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu

  • cele i zasady oraz system monitoringu
  • standardy wykonawcze, techniki, system raportowania 

11.   Komunikacja w projekcie

  • techniki i metody komunikacji w projekcie
  • zarządzanie komunikacją - minimalizacja  zagrożeń i  uzyskanie przychylności dla projektu -  taktyki
  • plan komunikacji i system kontroli skuteczności komunikacji

12.   Ewaluacja projektu

  • rozliczenie projektu w odniesieniu do celu i zakresu
  • raport  zamknięcia projektu
  • analiza sukcesów i porażek: model analizy zespołowej
  • najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie

13.  Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia


Szkolenie wymaga aktywności uczestników, zaangażowania w ćwiczenia, dyskusje i rekomendacje. Program zawiera kilkanaście ćwiczeń  zespołowych  pozwalających  wykorzystać poznane techniki i metody już na szkoleniu, w odniesieniu do projektów realizowanych przez  organizację przedstawioną  w case study.
Powyższa propozycja programowa nie jest ostateczna – ta zawsze powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników szkolenia, oczekiwań klienta i ustalonych wspólnie celów. Poszczególne moduły  czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone. Czas trwania szkolenia  może ulec zmianie w zależności od oczekiwań Klienta.

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl