ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

TŁO PROJEKTU 
Współczesne organizacje biznesowe coraz bardziej ograniczają zarządzanie funkcyjne na rzecz zarządzania projektowego i procesowego. Menedżerowie, którzy świetnie sobie radzą w środowisku funkcyjnym, niekoniecznie sprawdzają się w projekcie i w procesie, które wymagają innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.
 
DLA KOGO
Szkolenie jest przeznaczone dla  osób, które kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektu. Jest skierowane do tych, którzy chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu .
 
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przegląd i rozwój kompetencji menedżerów zarządzających projektami, a tym samym przygotowanie uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej.
 
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Zdefiniować cel i zakres projektu
 • Zbudować zespół projektowy i efektywnie nim kierować
 • Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników
 • Opracować  dokumentację projektową
 • Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów
 • Zarządzać komunikacją w projekcie
 • Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu
 • Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt

IDEA PROGRAMOWA I FORMUŁA

 • Warstwa merytoryczna programu zbudowana jest w oparciu o metodologię PMI, dodatkowo wzbogaconą o sprawdzone w biznesie kompendium dobrych praktyk projektowych.
 • Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i  koncentruje się na efektywnych taktykach, technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc uczestników poprzez to instrumentarium chronologicznie,  symulując przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study. Program unika podejścia akademickiego tj. podziału na sesje tematyczne i omawiania zagadnień w oderwaniu od procesu projektowego.
 • Program odwołuje się do doświadczenia uczestników, co pozwala zogniskować pracę wokół ich indywidualnego sposobu pracy, który wymaga rozbudowania o skuteczne rozwiązania i narzędzia oraz wyeliminowania mniej skutecznych standardów pracy i zachowań.
 • Szkolenie jest  interaktywnym warsztatem z udziałem uczestników do 80% czasu.
 • Program przebiega według następującej dynamiki: 
  • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
  • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
  • ćwiczenie nowych taktyk i technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność).
 • Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują:
  • komplet dokumentacji projektowej zgodnej ze standardami PMI (gotowe wzorce, arkusze, karty,  etc)
  • materiały pomocnicze  poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe.
 • Maksymalna liczba uczestników:  18 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Rozpoczęcie szkolenia

 • sprawy organizacyjne -  program; oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
 • przegląd opinii uczestników dotyczących  zarządzania projektem  

2.  Logika myślenia projektowego

 • zarządzanie funkcyjne a projektowe
 • ćwiczenie otwierające, które pozwala zrozumieć źródło niepowodzeń i pułapek w pracy projektowej

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami

 • definicja i cechy projektu, terminologia
 • kluczowe etapy projektu i cykl życia projektu ( narzędzie do zarządzania projektami i ich etapami w organizacji)
 • 2 style zarządzania projektem
 • definicja sukcesu projeku

4. Koncepcja projektu

 • analiza pomysłu na projekt, uzasadnienie biznesowe 
 • rozpoczęcie projektu

5. Kluczowe osoby w projekcie

 • Lider projektu:
  • rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności
  • definicja skutecznego lidera projektu
  • kluczowe zasoby, którymi rozporządza lider i strategie zarządzania nimi (trójkąt zasobów projektowych)
 • Zespół projektowy:
  • zadania,  skład, role w zespole  – planowanie i analiza
  • fazy budowy zespołu projektowego (według modelu Tuckmana)
  • charakterystyka skutecznego zespołu projektowego
 • Sponsor
  • rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego sponsora
  • zarządzanie sponsorem
 • Interesariusze
  • definicja,  identyfikacja interesariuszy i zarządzanie interesariuszami
  • ocena  zaangażowania interesariuszy w oparciu o ustalone kryteria
  • identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu
  • sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji od uzytkowników

6.  Cel projektu

 • potrzeby rozpoznane poprzez badania, analizy i wywiady a cel projektu
 • określenie celu projektu (model SMART)
 • cel jako wskaźnik do oceny projektu

7. Karta projektu oraz uzyskanie akceptacji decydentów

 • definicja, rola i zastosowanie dokumentu
 • zawartość – kluczowe parametry
 • taktyki uzyskania akceptacji decydentów dla karty projektu

8. Planowanie projektowe

 • metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu
 • struktura podziału pracy, kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań
 • harmonogram projektu ( diagramu GANTT, PERT, scieżka krytyczna)
 • określanie zasobów w projekcie
 • budżetowanie projektu 

9.  Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • definicja ryzyka i identyfikacja ryzyk
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie, minimalizacja ryzyk
 • wycena ryzyka
 • plan awaryjny, definicja i cel, zasady i metody przygotowania

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu

 • cele i zasady oraz system monitoringu
 • standardy wykonawcze, techniki, system raportowania 

11.   Komunikacja w projekcie

 • techniki i metody komunikacji w projekcie
 • zarządzanie komunikacją - minimalizacja  zagrożeń i  uzyskanie przychylności dla projektu -  taktyki
 • plan komunikacji i system kontroli skuteczności komunikacji

12.   Ewaluacja projektu

 • rozliczenie projektu w odniesieniu do celu i zakresu
 • raport  zamknięcia projektu
 • analiza sukcesów i porażek: model analizy zespołowej
 • najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie

13.  Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia


Szkolenie wymaga aktywności uczestników, zaangażowania w ćwiczenia, dyskusje i rekomendacje. Program zawiera kilkanaście ćwiczeń  zespołowych  pozwalających  wykorzystać poznane techniki i metody już na szkoleniu, w odniesieniu do projektów realizowanych przez  organizację przedstawioną  w case study.
Powyższa propozycja programowa nie jest ostateczna – ta zawsze powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników szkolenia, oczekiwań klienta i ustalonych wspólnie celów. Poszczególne moduły  czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone. Czas trwania szkolenia  może ulec zmianie w zależności od oczekiwań Klienta.

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl