ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KOMUNIKACJA ZMIANY

TŁO PROJEKTU
“Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie umieją posługiwać się Excelem, ale ci, którzy nie będą w stanie uczyć się, oduczać i uczyć na nowo”                                                                                                                      Alvin Toffler

Dzisiejszy świat to nieustanne zmiany – w środowisku, firmie, zespole i najbliższym otoczeniu. Nie przyjmujemy zmian z entuzjazmem, raczej boimy się ich gdyż  jesteśmy niepewni co przyniosą. Procesów tych nie da się jednak uniknąć, dlatego warto podejmować nowe wyzwania mając odpowiednią wiedzę i umiejętności. Źle przeprowadzona zmiana  nie przynosi oczekiwanych rezultatów a  poprzez wrogie nastawienie pracowników do sytuacji - paraliżuje pracę w firmie. Dobre przygotowanie i przeprowadzenie zmiany daje satysfakcję choć  wymaga umiejętności i dobrej znajomości procesu .
   
DLA KOGO
Szkolenie jest przeznaczone dla  osób, które wprowadzają zmiany, przewodzą procesowi zmian lub uczestniczą w procesie zmian. Jest skierowane do tych, którzy chcą poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące zmianami oraz efektywnie przeprowadzić cały proces.
 
CEL SZKOLENIA
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą a w szczególności  poznanie narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie.
 
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Rozumieć symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny
 • Analizować i określać wpływ czynników zewnętrznych  i wewnętrznych na zmiany w organizacjach
 • Zrozumieć psychologiczne aspekty procesu zmiany
 • Opracować strategię i plan wprowadzenia zmiany w organizacji
 • Zrozumieć rolę i zadania kluczowych postaci w procesie zmiany
 • Zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany oraz odpowiedzieć na nie
 • Zrozumieć i zaspokoić  potrzeby interesariuszy procesu zmiany
 • Opracować i zastosować skuteczną komunikację w procesie zmiany
 • Przygotować się do wdrożenia zmiany i ewaluacji procesu
 • Wykorzystywać w praktyce poznane techniki, narzędzia  i metody do zarządzania zmianą

FORMUŁA

 • Szkolenie oparte jest na studium przypadku (case study), organizacji będącej w procesie zmian.
 • Program podzielony jest na na bloki tematyczne, zawierające  teorię i jej praktyczne zastosowanie i przebiega według następującego schematu:  prezentacji teorii (mini-wykładu) dotyczącej konkretnego zagadnienia a następnie ćwiczenia poznanych narzędzi i technik (nabycie umiejętności ich stosowania).
 • Podejście takie pozwala uczestnikom zrozumieć przyczyny zmian, poznać etapy procesu i użyć rekomendowane modele i schematy już w trakcie zajęć, w odniesieniu do konkretnej firmy.
 • Szkolenie jest interaktywne, znakomitą większość czasu uczestnicy pracują indywidualnie i w małych zespołach, dyskutują i wymieniają  poglądy. Materiał teoretyczny ilustrowany jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie dwudniowe.
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku.

PROGRAM SZKOLENIA
 

 • Rozpoczęcie szkolenia
  • oczekiwane postawy, indywidualne cele szkolenia
  • prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów uczestników na temat przeprowadzania procesu zmiany
 • Świat zmian
  • stabilność a zmiana w kontekście osiągania sukcesu
  • przyczyny zmian we współczesnym świecie
 • Psychologia zmiany
  • odczucia wobec zmian i ich przyczyny
  • typy reakcji na zmianę i związane z tym zachowania
 • Zrozumienie potrzeb zmiany
  • czynniki powodujące zmianę w organizacji
  • opracowanie wizji i jednoznacznych celów zmiany
 • Określenie skali i zakresu zmian w organizacji
  • analiza wpływu zmiany –  kroki w procesie
  • skutki wdrożenia nowych standardów
 • Kluczowe postaci w procesie zmiany
  • określenie ról, zadań i odpowiedzialności
  • zaangażowanie kluczowych postaci w proces zmiany
  • poznanie oczekiwań interesariuszy, analiza ich postaw i odpowiednie strategie postępowania
 • Zespół przeprowadzajacy zmianę
  •  kompetencje i dobór członków zespołu
 • Analiza możliwości i wybór optymalnej strategii wprowadzenia zmiany
 • Plan i harmonogram wprowadzenia zmiany
  • możliwe ryzyka w procesie
 • Komunikacja w procesie zmiany
  • waga dobrej komunikacji, przykłady porażek i sukcesów
  • zdefiniowanie efektywnej strategii komunikacji
  • opracowanie planu efektywnej komunikacji, wybór metod i mediów
 • Dostosowanie pracowników do wymogów zmiany
  • analiza luki kompetencyjnej
  • budowanie planów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
 • Monitorowanie procesu zmiany
  • metody ewaluacji procesu zmiany,
  • wskaźniki sukcesu i efektywności
  • reagowanie na problemy  źródła wsparcia w procesie zmiany
 • Model ewaluacji  procesu
  • przyczyny niepowodzeń w procesie zmian
 • Zakończenie
  • ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia,
  • do wdrożenia po szkoleniu

Szkolenie wymaga aktywności i zaangażowania uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych  pozwalających  wykorzystać poznane techniki i metody już na zajęciach.
Ostateczny program  powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników szkolenia, oczekiwań klienta i ustalonych wspólnie celów szkolenia, zatem niektóre moduły czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone.

Next Step  |  Al. Jerozolimskie 133/101, 02-304 Warszawa, tel. 602 418 467,
© 2010 Ewa Gugała-Hugues
Doradzwo biznesowe Warszawa
Projekt & cms: www.zaler.pl